All for Joomla All for Webmasters

22 4 61

นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปทุมมาส ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

69679

69684

69685

208600

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุม แนวเขตที่ดิน พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อน.(ท.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมห้วยแม่ดี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

58676

58677

58678

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาหนองขุนทรัพย์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

362179

362180

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการตรวจราชการการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เขต 16 (เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา) เขต 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) และเขต 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญของ ทสจ.