All for Joomla All for Webmasters

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. ผอ.ทสจ.อุทัยธานี มอบหมายให้ นางนวลศศิธร ศุภกูล ผอ.ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี และร่วมโครงการสมาชิก สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน หัวหน้าคณะสมาชิกนภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม สพฐ. เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

927270

927271

927382

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้ นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นักวิชาการป่าไม้ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) จังหวัดอุทัยธานี ณ. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการบรรยาย

 0003

 0008

 0001

 0007

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการในเรื่องแนวทางการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย บริเวณบ้านทุ่งแฝก ณ ห้องประชุมอู่ไทธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 0004

 0008

 0013

 

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี  ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน โดยให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

PNOHT610425001001703 25042018 085217

909209

วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ผอ.ทสจ.อ.น. มอบให้นางนวลศศิธร  ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานที่ประชุม

23 4 61

74710

906722

วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี ผอ.ทสจ.อ.น. มอบหมายให้ นางนวลศศิธร ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานสรุปสาระสำคัญการประชุม โดย ทบทวนตัวชี้วัด และพิจารณากำหนดเนื้อหา รายละเอียดที่จะปรากฏในคู่มือที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี


906375

906376