All for Joomla All for Webmasters

วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ผอ.ทสจ.อ.น. มอบให้นางนวลศศิธร  ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานที่ประชุม

23 4 61

74710

906722

วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี ผอ.ทสจ.อ.น. มอบหมายให้ นางนวลศศิธร ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานสรุปสาระสำคัญการประชุม โดย ทบทวนตัวชี้วัด และพิจารณากำหนดเนื้อหา รายละเอียดที่จะปรากฏในคู่มือที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี


906375

906376

22 4 61

นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปทุมมาส ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

69679

69684

69685

208600

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุม แนวเขตที่ดิน พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อน.(ท.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมห้วยแม่ดี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

58676

58677

58678

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาหนองขุนทรัพย์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

362179

362180