All for Joomla All for Webmasters

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” ร่วมกันอนุรักษ์น้ำและท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อทุกคน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 


     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ,โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "Connecting People to Nature : I’m With Nature+ Clean Seas” ซึ่งปีนี้เน้นการรณรงค์การคืนธรรมชาติให้กับทะเล 


     สืบเนื่องจากปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหามลพิษ ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะขยะที่ส่งผลกระทบรุนแรง และเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศทางทะเล ปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร จึงไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาข้ามพรมแดน ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือในระดับภูมิภาค และจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเอกชน และประชาสังคมในการขับเคลื่อนและรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลประเภทขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14311

t20170606101823 65502
 
กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด : Connecting People to Nature และคำขวัญ : I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ) เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ รอยัล พารากอน ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียติเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถา เรื่อง "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานดังกล่าวฯ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งถือเป็นโอกาสในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

     1) นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก 
     2) การเสวนาเรื่อง"Connecting People to Nature” 
     3) การมอบรางวัลต่างๆ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559, รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2560 ,รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2560 เป็นต้น 
     4) กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงธรรมชาติโดยเข้าให้ชมสถานที่ฟรี หรือลดราคาค่าเช้าชมสถานที่ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14310
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความรู้เชิงวิชาการร่วมไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการเจริญเติบโตของธรุกิจท่องเที่ยวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 
            ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน นักวิชาการและประชาชุนทั่วไปที่สนใจประมาณ 250 คน ซึ่งการจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
            - การเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริม พัฒนา และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
            - การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            - การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
            อนึ่ง องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ โดยในปี พ.ศ. 2017 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้กำหนดหัวข้อวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ คือ "Biodiversity and Sustainable Tourism" ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทโลก (Agenda 21) ที่ได้กำหนดกรอบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางการท่งเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
            1. การดำเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ 
            2. ตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน 
            3. ความจำเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชน และกำหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ 
            4. การดำรงอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
ที่มาเว็บไวต์ http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14162
 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มุ่งเป้าต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นหลัก 3 ป. ป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
          วันนี้ (19 พ.ค. 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยาน
          รมว.ทส. ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบปราบการทุจริต ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 และนอกจากจากนี้ยังถือเป็นวาระของโลกด้วย เพราะทุกเรื่องจะพูดถึงเรื่องความโปร่งใส ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.ทส.เน้นย้ำถึงเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่ปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรของประเทศ เพราะทรัพยากรธรรมชาติคือมรดกอันล้ำค่า ของแผ่นดิน ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็จะเกิดการทุจริตได้ง่าย ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้แนวทางในการป้องกันการทุจริต คือ
           · หยุดการซื้อขายตำแหน่งใครที่เคยทำผิดมาในอดีต ต้องวางมือ
           · ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะผู้บังคับบัญชาคือหลักสำคัญที่ จะผลักดันให้เรื่องนี้สำเร็จเพราะเป็นการตัดวงจรการทุจริต
           · เน้นย้ำความสำเร็จต้องช่วยกัน
          ด้าน เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. เชื่อมั่นว่า ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน ปปง. นอกจากจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังจะสามารถสร้างจิตสำนึกในการบริหารงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดเป็นความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส จนนำไปสู่ความเชื่อมั่นแก่สังคมได้อีกด้วย บนพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามปรัชญา 
ในการทำงานที่ว่า "ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฎหมายฟอกเงิน”
 
ที่มาเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14148
          วันนี้ (19 พ.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้ง 5/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการสรุปผลงาน 3 ปีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14145

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนาระดมควาคิดเห็นเรื่อง "แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ทส. นร. มท. สธ. และ กทม.) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สื่อมวลชน และชุมชน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเสวนาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะพลาสติก ได้แก่ 
     1. ทุกภาคส่วน (ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้จัดการ (ผู้กำจัด) และผู้สนับสนุน) ต้องร่วมกันทั้งด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการจัดการขยะพลาสติกตามบริบทของตน 
     2. การกำกับควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย 
     3. การสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมีมิติการดำเนินงานทั้ง 2 ด้าน คือ 
     1. Area base ทั้งทางบกและทะเล ได้แก่ สถาบันการศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เกาะเสม็ด เกาะสมุย 
     2. Category base 
     ทั้งนี้ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล จะมีการหารือร่วมกับประเทศในอาเซียน+จีน โดย ทส. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรก ในเดือนสิงหาคม 2560 
     อนึ่ง ก่อนการจัดประชุมอาเซียนฯ ทส. จะหารือร่วมกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ เพื่อนำบทสรุปเข้าหารือในการประชุมอาเซียนฯ ต่อไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14116

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 17 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้กล่าวให้โอวาท และแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ โดยให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านการประพฤติตน และด้านการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา, การตรงต่อเวลา, การทำงานเพื่อประชาชน ด้วยหัวใจที่รักประชาชน
         นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ต้องร่วมกันอนุรักษ์ และดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14102