All for Joomla All for Webmasters

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดแสดงนิทรรศการและจำลองรูปแบบเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ให้เด็กๆ และประชาชนได้ชม การจัดงานในครั้งนี้มีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมมอบของที่ระลึก เช่น ชุดของเล่นเด็ก และตุ๊กตา มากกว่า 3,000 ชิ้น ให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมพลังประชารัฐพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยี 4.0" เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้จากทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุรุกป่า จึงจัดให้มีพิธีมอบ Username/Password สำหรับใช้งาน Application ระบบปฏิบัติการ "พิทักษ์ไพร" ของกรมป่าไม้ ให้กับฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร กอ.รมน.ภาค 1-4 และ ศปป.4 กอ.รมน. โดยApplication "พิทักษ์ไพร" ดังกล่าว กรมป่าไม้ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยการดาวน์โหลด Application "พิทักษ์ไพร" เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลหากพบเห็นการกระทำผิดในการบุกรุกพื้นที่ป่า

โอกาสนี้ วันนี้ (14 มกราคม 61) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมพลังประชารัฐพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยี 4.0" พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ป่าไม้ไทยสมบูรณ์ เกื้อกูลการพัฒนา ปวงประชามีสุข ปลูกป่าในใจคน เปี่ยมล้นสามัคคี" ณ ห้องวายุภักดิ์ 5-7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

26229588 1712441112141664 7355641192002985297 n26239146 1712440918808350 2496589368789167017 n

 

 

t20170905080841 70919

ทส. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และน้ำ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ดังนี้
          - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
          - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
          - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
          - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
          - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
          - สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1
          - สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง)
 
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ดังนี้
          1. ร่วมกันปฏิรูประบบราชการ หากพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ดีให้ทำใหม่จนเกิดผลดี และหากพบเห็นสิ่งใดที่ดีแล้วให้ขยายผลทำซ้ำต่อไปจนเกิดความยั่งยืน
          2. ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และความแม่นยำในสาขาวิชาชีพของตน
 
          ทั้งนี้ จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ด้วยการรณรงค์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย และพร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภารกิจให้สำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 
     วันนี้ (12 สิงหาคม 2560) เวลา 07.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม 851 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยอัญเชิญ "พระพุทธโลกนาถสิริคุณ” ที่จัดสร้างในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 เป็นพระพุทธรูปประธานในพิธี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต 
     สำหรับสิ่งของและอาหารแห้งในพิธีตักบาตรจะรวบรวมส่งไปยังศูนย์ "เราทำดีด้วยหัวใจ” ส่วนหน้าภาคอีสาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
     จากนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง 
     อนึ่ง วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา และสำหรับคำขวัญวันแม่ในปี พ.ศ. 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 
     "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา 
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ 
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล 
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง" 
 
รูปภาพเพิ่มเติม http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=15025

t20170731160558 68777 

วันนี้ (31 ก.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การระหว่างประเทศ, ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน, มูลนิธิเอสซีจี, IUCN, Freeland, WCS, WWF, ไทยรักษ์ป่า, ZSL และ ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กว่า 1,500 คน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 13 ราย และมอบเงินเข้ากองทุนผู้พิทักษ์ป่า นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและสาธิต เรื่อง "นวัตกรรมการป้องกันรักษาป่า ยุค 4.0 โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและผู้แทนจาก WCS ด้วย 
               ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานค่าจ้างตอบแทน กระจายปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 28,000 คน (ข้อมูลจากปีงบประมาณ 2560) ขณะที่มีกองทุนที่สนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 2 กองทุน คือ
               1. กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ประสบภยันตรายในการปฏิบัติหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
               2. กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะเป็นกองทุนหลักในการสนับสนุนกิจกรรมของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เช่น เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่หรือทุพลภาพ และจากสถิติของกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงปี 2557 -2559 เสียชีวิตจำนวน 36 ราย บาดเจ็บสาหัส 14 ราย ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย รวม 75 ราย ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสียชีวิตจำนวน 2 ราย บาดเจ็บ 3 ราย รวม 5 ราย

 

ที่มา http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14864

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีโครงการปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 66 ตัว บริเวณป่าละเลิงร้อยรู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในพิธีด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14811
                                                                          
(๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์กู้ภัยฯภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ​
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน ๒๖ แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความสำคัญแล้ว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติฯได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้กรมอุทยานแห่งชาติฯได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน ๖ ศูนย์ ตามภาคต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการกู้ภัย ออกปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติให้มีรู้ความชำนาญให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
          สำหรับโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัวในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันท่วงที ซึ่งจะมีการฝึกการกู้ภัยทั้งภาคทฤษฎีและการใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14544