All for Joomla All for Webmasters

13244625 1022367814513195 3319469593051762864 n

 

สนง.ทสจ.อุทัยธานี จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างแต่หน่วยงาน ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

12919674 992352810848029 8520635418812199311 n

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

 

12524225 992348897515087 9094450203925832938 n

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ...

940903 992344097515567 6217543661880700727 n

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ผอ.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.ทสจ.อุทัยธานี ลงพื้ันที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเลิศ เทียนช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเครือข่าย ทสม.อุทัยธานี

12821485 979765122106798 452063123915534596 n

 

   สนง.ทสจ.อุทัยธานี โดยส่วนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 /2559 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559