All for Joomla All for Webmasters

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560

JWC A3

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและหลักการพิจารณา
ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษา กลุ่มละ 6 คน อายุระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2548 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) โรงเรียนหรือชุมชนละ 6 คน
ดำเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนของตน และทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งรอบประเมินและรอบตัดสิน
เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของโรงเรียนและ/หรือชุมชน
เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการเดิมที่มีอยู่
สมัครและส่งเอกสารมาที่ (กรุณาเลือกส่งเพียงช่องทางเดียว)

ไปรษณีย์: กรุณาส่งมาที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระราชวังดุสิต(สนามเสือป่า) อาคาร 608 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ระบุมุมซองว่า "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ"

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในรูปแบบไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) หรือ PDF เท่านั้น และกรุณาตั้งชื่อไฟล์ “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ (ชื่อโรงเรียน)”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณศราวดี ภัทรกิจกุลธร, คุณรัศมี อุตเสนา
โทร 02-282-3320, 02-642-7034 ต่อ 609
โทรสาร 02-282-6404, 02-642-7032-3

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่างนี้>> http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2560.html

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN : Conference on the Human Environment) ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผลการประชุมในครั้งนั้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Progamme : UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจากการประชุมในครั้งนั้น แล้วดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเอง นอกจากนี้ยังได้นำผลจากการประชุมดังกล่าวมาจัดทำเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2560

ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Progamme UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยในปี 2560 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Connecting People to Nature มีคำขวัญว่า I’m With Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องคุณค่าความงาม และความสำคัญของธรรมชาติ ซึ่งเราต้องร่วมกันดูแลรักษาโลกนี้ไว้

COVER

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ทราบถึงแนวทางในการนำวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด 
ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในปีงบประมาณนี้ โดยเน้นนโยบาย
          การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ให้มีความประณีตสวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมรายได้ ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ต่อไป

          สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น เวลา ๓ – ๕ นาที ภายในเดือนมิถุนายน 2560 

รายละเอียดโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐

https://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=181724

เมื่อเจอ "ช้างป่า" ขวางทางบนถนนจะต้องทำอย่างไร ?

1. หยุดห่างจากช้างอย่างน้อย 30 เมตร
2. ไม่ส่งเสียงดังด้วยแตรรถ หรือตะโกน
3. งดถ่ายรูประยะใกล้ และไม่ใช้แฟลช
4. ติดเครื่องรถยนต์ไว้เสมอ
5. ในเวลากลางคืนให้เปิดไฟต่ำไว้เสมอ เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของช้าง
6. ตั้งสติ มองซ้าย ขวา หน้า หลัง
7. ไม่ควรจอดดูช้าง เพราะอาจมีรถคันอื่นตามมา
8. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

วิธีสังเกตุอารมณ์ของช้างอย่างง่าย ๆ

อารมณ์ดี : หูจะสะบัดไปมา หางจะแกว่งและใช้งวงสะบัดไปมา หรือเกี่ยวดึงต้นไม้กิน ไม่ค่อยสนใจเรา

อารมณ์ไม่ดี : หูจะตั้งกาง ไม่สะบัดหาง หางชี้ งวงจะนิ่งแข็งแตะอยู่ที่พื้น หรือใช้งวงตีพื้น และอยู่นิ่งจ้องมองมาทางเรา

Cr : Wildlife Conservation Thailand

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับคืนโทรศัพท์มือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล และยังเป็นการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ควบคุมการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการสร้างให้เกิดความคุ้มค่าต่อทรัพยากร
ทั้งนี้ สามารถนำมือถือเก่า แบตเตอร์รี่มือถือที่ไม่ใช้แล้ว ส่งได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 24/2-3 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี และ สนง.ทสจ.อุทัยธานี จะรวบรวมส่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการต่อไป

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2560 โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการ ดังนี้

1.ประชาชนคัดแยกขยะที่เป็น อะลูมิเนียม ขายให้ร้านรับซื้อของเก่าแล้วนำเงินจากการขายบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี "มูลนิธิขาเทียม" 
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เลขบัญชี 599-2-16802-0
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขบัญชี 001-4-76000-8
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขบัญชี 566-2-50375-3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโชตนา (เชียงใหม่) เลขบัญชี 714-208368-1
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขบัญชี 471-2-02394-0
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขบัญชี 504-0-15260-4

2.บริษัทไปรษณีย์ไทย ยินดีรับส่งอะลูมิเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปี 2560 เพียงทำความสะอาด บรรจุกล่องหรือซอง โดยชั่งน้ำหนักแล้ว "ไม่เกิน 5 กิโลกรัม" แล้วส่งมาที่ "โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน" กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3.บริจาคอะลูมิเนียมที่ทำวามสะอาดแล้ว ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทุกแห่ง