All for Joomla All for Webmasters

ด้วยสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิธีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแกบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันฯ จึงใคร่ขอเชิญท่าน และ/หรือ หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ร่วมค้นหา แนะนำ และ/หรือส่งผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติ เข้าสู่การประกวด รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยจะเปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.greenglobeaward.com/

001