All for Joomla All for Webmasters

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN : Conference on the Human Environment) ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผลการประชุมในครั้งนั้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Progamme : UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจากการประชุมในครั้งนั้น แล้วดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเอง นอกจากนี้ยังได้นำผลจากการประชุมดังกล่าวมาจัดทำเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2560

ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Progamme UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยในปี 2560 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Connecting People to Nature มีคำขวัญว่า I’m With Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องคุณค่าความงาม และความสำคัญของธรรมชาติ ซึ่งเราต้องร่วมกันดูแลรักษาโลกนี้ไว้