All for Joomla All for Webmasters

 

โครงสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี    แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่
1) บริหารงานสำนักงาน
2) บริหารงานการคลัง งบประมาณ และพัสดุ
3) บริหารงานบุคคล
4) บริหารงานแผนและติดตามผล

ส่วนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
- ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
- ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ
- จัดทำแผนจัดการ สวล. ของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการ
- ตรวจสอบ แก้ไข เรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
- จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตัวชี้วัด)
- จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด)
- จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ทส.

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น ๒ งานหลัก ดังนี้
1.1 งานด้านการอนุญาต ประกอบด้วย
     (1) การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
     (2) การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
     (3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
     (4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
     (5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ
     (6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1.2 งานการอนุรักษ์และส่งเสริม ประกอบด้วย
     (1) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
     (2) ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ในระดับจังหวัด
     (3) ประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
     (4) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


ส่วนทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่
1. ฝ่ายน้ำผิวดิน
- ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
- ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
- กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของผิวดินในระดับจังหวัด

2. ฝ่ายน้ำบาดาล
- อนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
- ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
- กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด