All for Joomla All for Webmasters

 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี

          จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติจนทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการ ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษา และนำความภาคภูมิใจ มาสู่คนไทยทุกคนในปัจจุบัน จังหวัดอุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี หลายแห่ง ที่น่ามาเที่ยวชม ศึกษาหาความรู้ อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม และอาหารการกินมากมาย เช่น หน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ขนมปังไส้สังขยา ผ้าทอ และเครื่องจักสาน เป็นต้น

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

          จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14°56’16” ถึง 15°47’57” เหนือ และเส้นแวงที่ 98°59’02” ถึง 100°06’20” ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 222 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

     ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

     ทิศใต้             ติดต่อกับ    อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน

     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี